ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 509 ชั้น 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายสัญชัย อุ่นเรือน 153188
2  นางสาวสุวดี แซ่ตัน 153190
3  นางสาวธนวรรณ พึ่งผลพูล 153192
4  นางจารุวรรณ มาฆะ 153134
5  นางสาวเสาวนี อินเด 153118
6  นายศุภณัฐ โพธิ์เกตุ 153135
7  นายชัยวัฒน์ แสงแพร้ว 153136
8  นางน้ำทิพย์ กิตติพงศ์ 153119
9  นางสาวจารุวรรณ สามีงาม 153122
10  นางสาวทรรศน์ไท เพ็งผ่อง 153331
11  นางสาวจารุวรรณ สาสกุล 153214
12  นายสันติ ศรีวุฒิชาญ 153209
13  นายชูเกียรติ รู้กิจการพานิช 153433
14  นางสาวสายฝน พรมมะลิ 150722
15  นางสาวณัฐพร ฤทธิ์ช่วย 150723
16  นางสาวปณิชา มูประสิทธิ์ 153475
17  นายปกรณ์ ไวฑูรเกียรติ 153523
18  นายชาเนตร มานะการ 153525
19  นายสุริยะพงษ์ ทวีชัย 153385
20  นายวรัตม์ แย้มงามเหลือ 153446
21  นายมกรธวัช นิธิวริศวรกุล 151042
22  นางสาวอารีรักษ์ ศรีโชค 152380
23  นางสาวชญานิศ โคกเจริญ 152382
24  นายประทีป ทรงธิบาย 152384
25  นายวุฒิไกร ถิรจรุงสกุล 153999
26  นางสาวชุติมา พรายงาม 153419
27  นายธนายุทธ ปลื้มปรีชา 151932
28  นางสาวเบญญทิพย์ คุณเฉย 152666
29  นางสาวนิอร สายพรม 151127
30  นางสาวจันธนา มะโนใจ 151614
31  นางสาวทิพย์รัตน์ กันทะสอน 152689
32  นางสาวจิรนันท์ สิงห์ลอ 153128
33  นางสาวนพมาศ แก้วปัญญา 152552
34  นางสาวอนุธิดา ปวงสง่า 152745
35  นางสาววลัยพร ยังปรีดา 146752
36  นางสาวกัญญาณัฐ ฐิติธรรมคุณ 151934
37  นางสาววนัสนันท์ เทพวัฒนา 151939
38  นายวราคม ไชยยศ 152367
39  นายวริศวงษ์ รฐาภักค์นิธิโชติ 152097
40  นายสมภพ บุญช่วย 152105
41  นางสาวโชติกา เสถียรพงศ์พันธ์ 150862
42  นางสาวจุฑามาศ หนูโฉม 150867
43  นายจาตุรงค์ ลาภเกิด 151104
44  นางสาวมุทิตา ฤกษ์สินประสิทธิ์ 151907
45  นายชิญญา นาคามูระ 151671
46  นางสาวภัทรวดี พร้อมมูล 153952
47  นายชิณณกฤษดฎิ์ จองแอ 153954
48  นายภาคภูมิ ใจสมุทร 153958
49  นางสาวณัฐนิดา ยำนวล 152357
50  นางสาวอมรรัตน์ เสสฐา 154742

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th