ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 509 ชั้น 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาววิภาพร ภูงามนิล 152270
2  นางสาวรัสรินทร์ ปาคำ 152263
3  นางสาวสิริพร ปิ่นทอง 152576
4  นายเจษฎา วัสโส 152996
5  นางสาวปัญนีนุช อัมระรงค์ 145323
6  นางสาวจุรีลักษณ์ เจริญวัย 145351
7  นางสาวรัตนะ มาลัย 153273
8  นางปาณิศรา อวชัย 153272
9  นางสาวพลอยไพลิน โชคลาภ 153329
10  นายณัฐพล แสงนาค 153339
11  นางสาวสาธิตา ราชาชาญ 153338
12  นายสมิทธิกาญจน์ เวฬุวนาธรณ์ 153221
13  นางสาวอรวรรณ คำฤทธิ์ 152747
14  นางสาวรัตนาภรณ์ โกสาแสง 153240
15  นายบุญเพ็ง ทองสลับ 153243
16  นางสาวหงษ์หยก กระมูล 153238
17  นายกิตติพงศ์ พรหมนรกิจ 153398
18  นางสาวณัฐวดี ทองมา 151910
19  นายนริศ วิภวศุภกร 153408
20  นางสาวนวพร อินทร์บัว 153307
21  นายภาณุวัฒน์ ทรัพย์เขต 151488
22  ว่าที่ ร.ต.ธารินทร์ นลละ 151625
23  นางสาวธีฬกาณฐ์ ธรรมราช 151486
24  นางสาวธนารีย์ บัวเผื่อน 153867
25  นางสาวพรกมล ล้อธรรมวงศ์ 153137
26  นางสาวรัตนาภรณ์ สุกเหลือง 151991
27  นางสาวศิริรัตน์ ไชยพิมพ์ 151926
28  นายธีรศักดิ์ ไชยเชตุ 153043
29  นายสายฟ้า คำยันต์ 150511
30  นางสาวภาวิณี อินทร์เผือก 152124
31  นางสาวรุ่งอรุณ กุฎีทอง 152123
32  นางสาวขนิษฐา เศรษฐภักดี 152127
33  นางสาวศิรินภา มาฆะสิทธิ์ 152132
34  นางสาวนุจรี แซ่ตั้ง 152504
35  นางสาวจินต์จุฑา สวัสดิ์มงคล 152502
36  นายรัฐพงษ์ ทองประเสริฐ 152129
37  นางสาวภริดา กรสวรรค์ 154738
38  นางสาวดนิตา ธัญมณีสิน 152674
39  นางสาววรรษมน พงษ์อริยะทรัพย์ 152675
40  นายเจตธนะ ภัทรพงศ์มณี 152676
41  นางสาวระพีพรรณ เวฬุวนารักษ์ 153245
42  นางสาวชลนิภา สิงห์ลา 153522
43  นางสาวจามจุรี ไชยชนะ 152148
44  นางสาวสุภา เพชรมาก 152150
45  นายพชร ตะริยะ 152814
46  นางสาวเสาวณี ชุมพล 153612
47  นางสาววนัสนันท์ เทพวัฒนา 151938
48  นางสาวศศิธร นนทา 148456
49  นายวริศวงษ์ รฐาภักค์นิธิโชติ 152095
50  นายสมภพ บุญช่วย 152103

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th