ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 509 ชั้น 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาววิภาพร ภูงามนิล 152267
2  นางสาวรัสรินทร์ ปาคำ 152261
3  นางสาววิสาลินี วรรณศรี 153224
4  นายเชษฐา พวงสำราญ 153227
5  นายจรัญ เกตุโรจน์ 153226
6  นายธวัชชัย ดาวใส 153229
7  นางสาวศิริลักษณ์ รุ่นเจริญ 153228
8  นางสาวศิริรัตน์ นิลแก้ว 153295
9  นายมณเฑียร สถิรยากร 153000
10  นางสาวไมตรี แขพิมพันธ์ 153002
11  นางสาวณัฐพร อนรรฆพรรณ 153264
12  นางสาวมุธิตา กุลชร 153266
13  นางสาวประภาพรรณ โกวฤทธิ์ 153113
14  นางสาวพิมพ์ผกา รุ่งแสง 153079
15  นางสาววิจิตรา วราเอกศิริ 152236
16  นางปราณี แซ่เฮง 152237
17  นางสาวนิศารัตน์ เกื้อมณี 153231
18  นางสาวกนกรัชต์ เตชาภิประณัย 153383
19  นางสาวสุดารัตน์ นาคศรี 153247
20  ว่าที่ ร.ต.ปรีชา ปุลาโน 153196
21  นางสาวชุติมันต์ ชาติชนะ 152486
22  นางสาวศิณวรา เย็นธงชัย 152489
23  นายสัณฐิติ รุ่งฤทธิ์ 152831
24  นางสาวภวิษย์พร ช่างเภา 148070
25  นางสาวเสาวณี ชุมพล 153613
26  นายนายเศรษฐ์สรรค์ ศิวะเสน 151642
27  นายสุชาติ ผิวศรีสุข 151641
28  นางสาวจุฑามาศ เอมโกษา 151936
29  นางสาวดาราพร เรืองแก้ว 148876
30  นางสาวปารจรีย์ วีระเมธาพันธ์ 151734
31  นางสาวศิรินภา เรือนสวัสดิ์ 153884
32  นางสาวมุกมณี พัฒศรี 152339
33  นางสาวเบญจวรรณ เรืองรัตน์ 151428
34  นางสาวน้ำผึ้ง แขจันทร์ 151419
35  นางสาวชนชนก ชาวโพธิ์หลวง 151427
36  นางสาวสุกัณฐิกา มนัสสิทธิพันธ์ 151655
37  นางสาวนภาลัย บาทชารี 152168
38  นายอาทิตย์ ปัทมะผลิน 154790
39  นางสาวฐิติมา บุญเพ็ง 154889
40  นายนิยม พลไทย 152836
41  นางสาวเยาวรัตน์ เยาวกุล 154845
42  นางสาวนันท์ สมะดี 154854
43  นายประมวล เต็มเนื้อทอง 154877
44  นายสุทธิศักดิ์ สุทธิทศธรรม 154901
45  นางสาวสิริมนต์ โกศลมนตรี 154915
46  นายจรินทร์ เจริญสุข 152045
47  นายนิติ เบญจมาศ 154786
48  นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์จันทร์ 154806
49  นายวิทยากร เจียมใจ 154872
50  นางสาวกาญจนา ลักษณะนุวงศ์ 154936

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th