ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 509 ชั้น 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางพุฒตาล จูสิงห์ 152678
2  นางสาวศรสวรรค์ สุขวิรัตน์ 151895
3  นางสาวรติพร ตันเจริญ 152765
4  นางขวัญ จินะกานนท์ 152579
5  นางสาวปิยรัตน์ สว่างรัตน์ 152580
6  นายเอกธวัช พฤกษ์โสภณ 152900
7  นายประสงค์ อังศุสิงห์ 152905
8  นายประเสริฐ แป้นบูชา 153096
9  นางสาวชญาภา เนื่องประฐม 153029
10  นางสาวฐิติมา บุญเพ็ง 153086
11  นายจตุรงค์ พิญพร 152731
12  นางสาวเสาวนี อินเด 153139
13  นางสาวนิตยา ปิตตาทะสา 152608
14  จ.ส.ต หญิงอารยา บุญญานุสนธิ์ 153152
15  นายนวพล แดงเลิศ 153147
16  นางสาวพัชราพร เผ่าเพ็ง 153149
17  นายสุขุม เชื้อประกอบกิจ 153166
18  นายจรัญ รุ่งเรือง 153257
19  นางสาววนารี แก่นงาม 153258
20  นางสาวอรวรรณ เสียงล้ำ 153109
21  นางสาวพรสวรรค์ รักษ์มณี 151674
22  นางสาวทิวา พุทธโคตร 151742
23  นางสาวสุกัญญา วังคะออม 151230
24  นางสาวอริสรา ทองสุกดี 152421
25  นายธนกร ชื่นวิทยา 153837
26  นางสาวนันทพร ไตรสินสมบูรณ์ 151893
27  นางสาววาสนา หาสอน 151953
28  นายวิระเดช นวลละออง 152472
29  นางสาวสกุณี จุลกะเศียน 152569
30  นางสาวนันทิยา แจ่มจำรัส 152567
31  นางสาวอภิญญา จันทร์ดำ 151284
32  นายมงคลชัย พรมสุริยา 151515
33  นางสาวจุฑามาศ อารีเอื้อ 153077
34  นายวรภัทร์ วรรณธนกฤต 152767
35  นางสาวชนิกา อินกอง 153745
36  นางสาวหนึ่งกะรัต สันธิเสน 153421
37  นางสาวนันท์นภัส ศรีมาก 152136
38  นางสาวปาริชาต เจริญนุ่ม 152138
39  นายสหรัฐ พั่วเหล็ก 150448
40  นายพิชัย พิทักษ์ตระกูลศิริ 152479
41  นางสาวศิรดา ทั่งเหมือน 152647
42  นางสาวรัชนก อินนวน 153049
43  นายพีรพล เหล่ามงคลชัย 151474
44  นางสาวปรียาภรณ์ ชัยศรี 144725
45  นางพยุง บุญพร 151925
46  นางสาวจารุวรรณ จิตติธรรมวัฒน์ 152372
47  นางสาวคำน้อย ธิบุตร 151873
48  นางสาวสุภิญญา บุญศรีบาดาล 152371
49  นายกฤดาธัญ ร่มพล 152308
50  นายชัยวุฒิ อรรถวุฒิศิลป์ 152424

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th