ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 509 ชั้น 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางพุฒตาล จูสิงห์ 152755
2  นางสาวศรสวรรค์ สุขวิรัตน์ 151448
3  นางสาวรติพร ตันเจริญ 152764
4  นางสาวพัชราภรณ์ หนุนวงศ์ 152976
5  นางสาววิลัดดา กิจไกรลาศ 152979
6  นางสาวกนกภัส กลิ่นจันทร์ 153057
7  นายอารันดร์ จันอ้วน 152919
8  นายสราวุฒิ ราชกิจ 152918
9  นายมนัส หล่อทรัพย์ 152920
10  นายสันติ ยี่สุ่นน้อย 152929
11  นางนลิตา จอกแก้ว 152921
12  นายเอกธวัช พฤกษ์โสภณ 152899
13  นายประสงค์ อังศุสิงห์ 152903
14  นายประเสริฐ แป้นบูชา 153095
15  นางสาวชญาภา เนื่องประฐม 153059
16  นางสาวฐิติมา บุญเพ็ง 153085
17  นายจตุรงค์ พิญพร 152730
18  นายพงศกรณ์ หวังพฤกษ์ 153171
19  นายณัฐพล ศรีบุญเรือง 153157
20  นายจักรพงศ์ นามศรีฐาน 153225
21  นายวสันต์ คามเขต 152799
22  นางสาวพรสวรรค์ รักษ์มณี 150807
23  นางสาวทิวา พุทธโคตร 151741
24  นางสาวสุกัญญา วังคะออม 151229
25  นางสาวมณฑนะ สมเกิด 151743
26  นายวิระเดช นวลละออง 152469
27  นางสาวสกุณี จุลกะเศียน 152568
28  นางสาวนันทิยา แจ่มจำรัส 152554
29  นายธนาดล ชูเลขา 152028
30  นางสาวกฤษฎาพร บริกุล 151548
31  นางอภิญญา จันทร์ดำ 151285
32  นางสาวกมลชนก เกื้อภักดิ์ 151841
33  นายกฤชณภัทร อัมพปานิด 151840
34  นางสาวกิ่งแก้ว เดชบำรุง 151507
35  นางสาวอุราภรณ์ ศรีวะอุไร 152125
36  นางสาวอุรชา สิมมา 152126
37  นางสาวชนิกา อินกอง 153744
38  นางสาวหนึ่งกะรัต สันธิเสน 153418
39  นางสาวนันท์นภัส ศรีมาก 152135
40  นางสาวปาริชาต เจริญนุ่ม 152137
41  นายณัฐพงษ์ มีทรัพย์รุ่งโรจน์ 152286
42  นายสหรัฐ พั่วเหล็ก 150447
43  นางสาวรัชนก อินนวน 151700
44  นายจิรวงศ์ จรินทรานนท์ 151471
45  นายพีรพล เหล่ามงคลชัย 151469
46  นางสาวสุมิตรา บุตรวาปี 152621
47  นางสาวสุภวรรณ จันทบัวลา 152622
48  นางสาวกันยาพร เหลืองวิสุทธิ์ศิริ 151806
49  นายอภิชา นลินภูมอุดม 153478
50  นายณรงค์ ณ รินทร์ 153094

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th