ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวอนุสรา รัตนกระจ่าง 152609
2  นางสาวณัฐิกานต์ รักษ์กำเนิด 152611
3  นางสาวอนุธิดา ปวงสง่า 152746
4  นางสาวชไมพร จันทำ 152760
5  นางสาวสรัณญา ฉายเพิ่ม 152277
6  นายอนุวัฒน์ ใจแสน 152870
7  นายพชร ตะริยะ 152814
8  นางสาวพิมพ์นารา ผุดเพชรแก้ว 152886

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th