ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายอานนท์ มูลเลอร์ 152725
2  นางสาวอนุสรา รัตนกระจ่าง 152610
3  นางสาวณัฐิกานต์ รักษ์กำเนิด 152612
4  นายพิสิฐ มงคลวัฒนสกุล 152828
5  นายนายอัครวัฒน์ ประชุม 152878
6  นางสาวจำเนียร ศิริสุวรรณ 152880
7  นางเบญจวรรณ เทียนสว่าง 152882
8  นายสำราญ จิตสวา 152884
9  นางสาวณัฎฐินี พินิจภารการณ์ 152960

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th