ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวนิศานาถ พัดลม 152361
2  นางสาวนันทิยา แจ่มจำรัส 152567
3  นายอานนท์ มูลเลอร์ 152724
4  นายพิสิฐ มงคลวัฒนสกุล 152827
5  นายนายอัครวัฒน์ ประชุม 152852
6  นางสาวณหทัย มหาเทพ 152844
7  นางสาวศศิธร ชัยประเทศ 152845
8  นางสาวจำเนียร ศิริสุวรรณ 152879
9  นางเบญจวรรณ เทียนสว่าง 152881
10  นายสำราญ จิตสวา 152883
11  นางสาวณัฎฐินี พินิจภารการณ์ 152959

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th