ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสิวลี แก้วดี 152252
2  นางสาวกันยารัตน์ นะฝั้น 152586
3  นางสาวกาญจนารถ ดำชุม 152742
4  นางสาวศศิธร บุญยะพัน 152743
5  นายสุริยัณ สมัยสุข 152605
6  นางสาววัชรีพร เทพพานิช 152695
7  นางสาวสุรีย์มาศ พรหมอินทร์ 152619
8  นายวสันต์ คามเขต 152803
9  นางสาวเจนจิรา สีจุ้ย 152194
10  นางสาวปรียากมล พึ่งพิณ 140654
11  นางสาวนันทินา วงศ์ยศ 150486
12  นางสาวสุนิสา บุศภัค 152721
13  นางสาวจริยา ขำดี 152722
14  นางเพ็ญพธู นิลอาธิ 152719
15  นางสาวธัญญ์รวี ธานนท์ธัญพงศ์ 152495
16  นางภารวี กีรติจินดา 152863
17  นายภานุพงศ์ ฟักแก้ว 152858
18  นายสัณฐิติ รุ่งฤทธิ์ 152885
19  นายพงษ์สุระ สถาพร 152739
20  นางสาวกัญญารัตน์ วิลัยพิศ 152660

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th