ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสิวลี แก้วดี 152251
2  นางสาวกันยารัตน์ นะฝั้น 152585
3  นายวสันต์ คามเขต 152802
4  นายบรรณรักษ์ คำศรีไพร 152782
5  นางสาวสุนิสา บุศภัค 152720
6  นางสาวจริยา ขำดี 152723
7  นางเพ็ญพธู นิลอาธิ 152696
8  นายสัณฐิติ รุ่งฤทธิ์ 152831
9  นางสาวธัญญ์รวี ธานนท์ธัญพงศ์ 152199
10  นางภารวี กีรติจินดา 152862
11  นายภานุพงศ์ ฟักแก้ว 152855
12  นางสาวกัญญารัตน์ วิลัยพิศ 152826
13  นายธนวรรธน์ ธงชัยจินดาพงศ์ 152830
14  นางสาวณัฐนิดา ยำนวล 152357
15  นางสาวศศิธร แก้วทา 152818
16  นายจตุรงค์ แก้วไพโรจน์ 152423

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th