ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสิวลี แก้วดี 152250
2  นางสาวกันยารัตน์ นะฝั้น 152584
3  นายสัมพันธ์ อ่อนละเอียด 152625
4  นางณัฐภัสสร คชศิลา 152627
5  นางสาววรางคณา น้อยศิริสุข 152630
6  นางสาวกนิษฐิกา ตันติสุนทร 152652
7  นางสาวจารุวรรณ เตียววิจิตรสกุล 152654
8  นางสาววีรยา บุญราษี 152775
9  นางสาวกุลณัฐฐา ศรีไพศาลรุ่งเรือง 152774
10  นายอภิรักษ์ ปานทอง 152432
11  นางสาวรัตติกาล หน่วงกระโทก 152771
12  นางสาวชไมพร เรืองพิพัฒนพันธุ์ 152753
13  นางสาวนงค์ลักษณ์ โคตรแก้วโกสม 152716
14  นายธนายุต อินโอภาส 152713
15  นายสุกรัน กากะ 152712
16  นางสาววนิดา หงษ์คำ 152715
17  นางสาวจุไรรัตน์ บุ้นเฮี้ยน 152714
18  นายทศพล เฉลิมชวลิต 152555
19  นางสาวชลนิภา สิงห์ลา 152556
20  นางสาวสุกัญญา วังคะออม 151229

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th