ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิถุนายน 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสิวลี แก้วดี 152249
2  นางสาวกันยารัตน์ นะฝั้น 152583
3  นายณัฐวัฒน์ ฉาใจ 152772
4  นายสัมพันธ์ อ่อนละเอียด 152624
5  นางณัฐภัสสร คชศิลา 152626
6  นางสาววรางคณา น้อยศิริสุข 152629
7  นางสาวกนิษฐิกา ตันติสุนทร 152651
8  นางสาวจารุวรรณ เตียววิจิตรสกุล 152653
9  นางสาวสิริอร โทณวรรณากร 151431
10  นางสาวนิยม ธรรมเกษร 152740
11  นางสาวสุกัญญา วังคะออม 151230
12  นางสาวจรรยพร เฉยพ่วง 152777
13  นายวสันต์ คามเขต 152799
14  นางสาวณิชชารีย์ โชโต 152717
15  นางสาวเสาวลี นิวาสะวัต 152762

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th