ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวกฤษฎาพร บริกุล 151548
2  นายธนาดล ชูเลขา 152028
3  นายสุธาเทพ ภู่ห้อย 151129
4  นางสาววัชราภรณ์ ฉายชูวงษ์ 152352
5  นางสาวจันทิมา เพียรกิจ 152379
6  นางสาวอาภรณ์ ศรีใส 152266
7  นายณัฐพล ศรียางค์ 152595
8  นางสาวจุฬาลักษณ์ หลักหาญ 152596
9  นางสาวเรณู ชื่นบุญ 152601

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th