ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวกฤษฎาพร บริกุล 151548
2  นายธนาดล ชูเลขา 152028
3  นายสุธาเทพ ภู่ห้อย 151129
4  นางสาววัชราภรณ์ ฉายชูวงษ์ 152352
5  นางสาวจันทิมา เพียรกิจ 152379
6  นางสาวอาภรณ์ ศรีใส 152266
7  นายณัฐพล ศรียางค์ 152595
8  นางสาวจุฬาลักษณ์ หลักหาญ 152596
9  นางสาวเรณู ชื่นบุญ 152601
10  นางสาวศิรินภา มาฆะสิทธิ์ 152131
11  นางสาวนุจรี แซ่ตั้ง 152505
12  นางสาวจินต์จุฑา สวัสดิ์มงคล 152503
13  นายรัฐพงษ์ ทองประเสริฐ 152130
14  นางสาวชุติมา สมยง 152597
15  นางสาวกนกกาญจน์ ปานพงศ์ 152640
16  นางสาวศิริรัตน์ สิทธิศร 152536
17  นางสาวเพชรรัตน์ คำจันทึก 152533
18  นางสาวศิวิภา ชำนิงาน 152670
19  นางสาวหิรัญญา เจริญวัฒนะโภคา 151999
20  นางสาวหิรัญญา คุ้มไข้น้ำ 152577

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th