ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวพัทธนันท์ ผลงาม 152276
2  นางสาววัชราภรณ์ ฉายชูวงษ์ 152351
3  นางสาวจันทิมา เพียรกิจ 152406
4  นายสมเจตน์ ชัยชนะ 152507
5  นายณัฐพล ศรียางค์ 152594
6  นางสาวจุฬาลักษณ์ หลักหาญ 152549
7  นางสาวเรณู ชื่นบุญ 152600
8  นางสาวศิรินภา มาฆะสิทธิ์ 152132
9  นางสาวจินต์จุฑา สวัสดิ์มงคล 152502
10  นายรัฐพงษ์ ทองประเสริฐ 152129
11  นางสาวนุจรี แซ่ตั้ง 152504
12  นางสาวลัดดา บุญตา 151981
13  นางสาวอังคณา สุขศิริพันธ์ 151980
14  นางสาวทิพย์วัน นาคมา 151979
15  นางสาวชุติมา สมยง 152550
16  นางสาวลลิตสุดา ยวงทอง 152599
17  นางสาวฐิติพร ทุมมากรณ์ 152598
18  นางสาวหิรัญญา เจริญวัฒนะโภคา 151997
19  นางสาวสุภวรรณ จันทบัวลา 152622
20  นางสาวทิพย์รัตน์ กันทะสอน 152694

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th