ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายณัฐพล น่วมภักดี 152412
2  นายขวัญชัย หทัยนัธท์ 152413
3  นางสาวนันท์นภัส คำวัน 152564
4  นางสาวอุมาพร โควัง 152566
5  นางสาวนพมาศ แก้วปัญญา 152553
6  นายธรณินทร์ เทียมเพ็ง 152485
7  นางสาวอภิลักษณา ขอเหนี่ยวกลาง 152492
8  นายพงษ์ศักดิ์ ทองใบ 152487
9  นางสาวสาวิตรี ขาวก้านเหลือง 152493
10  นายฉัตรากรณ์ จิตร์จันทร์กุล 152632
11  นางสาววิลาวรรณ แซ่โอ้ว 151264
12  นางสาวสุวิมล นารานิทัศน์ 151237
13  นางสาวนันท์นภัส ศรีมาก 152135
14  นางสาวปาริชาต เจริญนุ่ม 152137
15  นายปริวัศน์ ทะไชย 152494
16  นางสาวลักษมีกานต์ สุวรรณมณี 152491
17  นางสาวจิราภรณ์ มาถาวร 152490
18  นายศรศิลป์ บุญเอี่ยม 152618
19  นายปรัชญา สุขเผือก 152541
20  นางสาวสุมิตรา บุตรวาปี 152621

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th