ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายณัฐพล น่วมภักดี 152414
2  นายขวัญชัย หทัยนัธท์ 152415
3  นางสาวนันท์นภัส คำวัน 152563
4  นางสาวอุมาพร โควัง 152565
5  นางสาวนพมาศ แก้วปัญญา 152552
6  นางสาวนันท์นภัส ศรีมาก 152136
7  นางสาวปาริชาต เจริญนุ่ม 152138
8  นางสาวลักษมีกานต์ สุวรรณมณี 152497
9  นางสาวจิราภรณ์ มาถาวร 152496
10  นายปริวัศน์ ทะไชย 152499
11  นางสาวเบญญทิพย์ คุณเฉย 152666
12  นายปรัชญา สุขเผือก 152543
13  นางสาวแพรวา โคตรมา 152700
14  นางจิรนันท์ สุธรรมา 152668
15  นางสาวชิดชนก ท้าวอาวุธ 152702
16  นางสาวทิพย์รัตน์ กันทะสอน 152693
17  นายธีรชัย ขาวกุญชร 152669
18  นางสาวณิชาภา สีดามาตย์ 150728
19  นายทรงวุฒิ กล้าหาญ 152185
20  นางสาวรัชนก อินนวน 151700

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th