ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวมนัสรินทร์ แสงจันทร์ศรี 151913
2  นางสาวปวีณา ฤทธิ์กระโทก 152484
3  นางสาวอารีรักษ์ ศรีโชค 152381
4  นายประทีป ทรงธิบาย 152384
5  นางสาวชญานิศ โคกเจริญ 152383
6  นางสาวณัฐวดี เกิดโห้ 152462
7  นายไพฑูรย์ จรูญโสภณสวัสดิ์ 152498
8  นางสาวสุธินี สิงห์พา 152540
9  นางสาวทัดดาว การุณงามพรรณ 151960
10  นายเสกสรรค์ อุดม 151959
11  นางสาวณัฐพร บุญดุฉาว 152053
12  นายสมภพ สำโรงทอง 152052
13  นางสาวนรินทร ทองบ่อ 152055
14  นางสาววรรณพร จันทรลักษ์ 152054
15  นางสาวศศิธร ใจแพทย์ 144397
16  นางสาวอภิฤดี นิมิตรพันธ์ 151961
17  นายสหรัฐ พั่วเหล็ก 150448
18  นางสาวชื่นนภา เฉลิมศุภนิมิต 151621
19  นายชินพัฒน์ วิริยะเดโชชัย 145886
20  นายประกาศิต อุบลรัตน์ 151397

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th