ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวมนัสรินทร์ แสงจันทร์ศรี 151912
2  นางสาวอารีรักษ์ ศรีโชค 152380
3  นายประทีป ทรงธิบาย 152385
4  นางสาวชญานิศ โคกเจริญ 152382
5  นางสาวณัฐวดี เกิดโห้ 152466
6  นางสาวสุนัญญา ลิ้มสัน 152368
7  นางสาวศศิธร ใจแพทย์ 144396
8  นางสาวสุธินี สิงห์พา 152582
9  นายสหรัฐ พั่วเหล็ก 150447
10  นางสาวอริสรา ทองสุกดี 152421
11  นางสาวนุชประวีณ์ โกยทา 152511
12  นายทรงสิทธิ์ จันทรกานต์ 150935
13  นายณัฐพัฒน์ สุขสวัสดิ์ ณัฐพัฒน์ สุขสวัสดิ์ 152613
14  นางสาวหิรัญญา เจริญวัฒนะโภคา 151996
15  นายคณพศ มากพานิช 152704
16  นางสาวเบญญาภัทร จันทศรี 152744
17  นางสาวทิพย์รัตน์ กันทะสอน 152689
18  นางสาวศิรดา ทั่งเหมือน 152647
19  นางสาวจิรนันท์ สิงห์ลอ 153128
20  นางสาวสายชล เจริญจิตร 150415

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th