ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวมนัสรินทร์ แสงจันทร์ศรี 151912
2  นางสาวอารีรักษ์ ศรีโชค 152380
3  นายประทีป ทรงธิบาย 152385
4  นางสาวชญานิศ โคกเจริญ 152382
5  นางสาวณัฐวดี เกิดโห้ 152466
6  นางสาวสุนัญญา ลิ้มสัน 152368
7  นางสาวศศิธร ใจแพทย์ 144396
8  นางสาวสุธินี สิงห์พา 152582
9  นายสหรัฐ พั่วเหล็ก 150447
10  นางสาวอริสรา ทองสุกดี 152421
11  นางสาวนุชประวีณ์ โกยทา 152511
12  นายทรงสิทธิ์ จันทรกานต์ 150935

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th