ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวอัญชลี ฆ้อนเที่ยงธรรม 150970
2  นางสาวดวงพร คุ้มศักดิ์ 150967
3  นายฉัตร์ชัย ฉวีหาญ 151083
4  นางสาวมลฤทัย สถินท์ 150961
5  นายไพบูลย์ ภูฆัง 152443
6  นายพิชัย พิทักษ์ตระกูลศิริ 152479
7  นางสาววัลลภา เชียววงษ์ 152547
8  นายสนั่น เขื่อนวงค์ 151905
9  นางสาวนันทนา เกศเทศ 152396
10  นางสาวศศิธร อภัยพรหม 152394

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th