ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวอัญชลี ฆ้อนเที่ยงธรรม 150970
2  นางสาวดวงพร คุ้มศักดิ์ 150967
3  นายฉัตร์ชัย ฉวีหาญ 151083
4  นางสาวมลฤทัย สถินท์ 150961
5  นายไพบูลย์ ภูฆัง 152443
6  นายพิชัย พิทักษ์ตระกูลศิริ 152479
7  นายสนั่น เขื่อนวงค์ 151905
8  นางสาวนันทนา เกศเทศ 152396
9  นางสาวศศิธร อภัยพรหม 152394
10  นายชินพัฒน์ วิริยะเดโชชัย 143087
11  นางสาวพรพิศ แก้วสถิตพรชัย 152002
12  นายสุรัตน์ชัย ดอกสลิด 152571
13  นางสาวสกุณี จุลกะเศียน 152569
14  นางสาวนันทิยา แจ่มจำรัส 152554
15  นางสาวสุวิมล นารานิทัศน์ 151236
16  นางสาววิลาวรรณ แซ่โอ้ว 151263
17  นางสาวจุรีรัตน์ บุญมาก 152650
18  นางสาวปิยธิดา อิ่มจิตต์ 152701
19  นางสาวศศิธร บุญยะพัน 152685
20  นางสาวกาญจนารถ ดำชุม 152683

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th