ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายภาสวร อ่อนนิ่ม 151544
2  นายชายธง บุญขันธ์ 151543
3  นายเจษฎา วัสโส 149637
4  นางสาวพจนี ละมูลสุข 151393
5  นายสะเทื้อน พลเยี่ยม 152128
6  นายกร ปรัตเถ 152162
7  นายกฤษฎา ชัยศร 152111
8  นางสาวกรรณิการ์ ปัญญาดิบวงศ์ 152069
9  นายวัชรวิทย์ จันทราช 152067
10  นางสาวฐิติพร นิตย์แสวง 152238
11  นายโอภาส เจริญคุณ 152291
12  นางสาวกมลวรรณ คำทน 152294
13  นางสาวพัณณิดา ฤทธิ์เสน 149228
14  นายทนาธรณ์ ปิยะนาคร 152324
15  นางสาวสุกัญญา มาตา 152362
16  นางสาวพรทิพย์ อินทุวงค์ 152364
17  นางสาวพิศมัย บุญค้อม 152419
18  นางสาวณัฏฐณิชา เกษศิริ 152417
19  นายเรืองกิตติ สามารถ 152461
20  นางสาวสุภาพ วังคีรี 152265

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th