ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายธนบดี ประพันธา 151487
2  ว่าที่ ร.ต.ธารินทร์ นลละ 151625
3  นายภาณุวัฒน์ ทรัพย์เขต 151488
4  นางสาวธีฬกาณฐ์ ธรรมราช 151486
5  นางสาวอุราภรณ์ ศรีวะอุไร 152125
6  นางสาวอุรชา สิมมา 152126
7  นายกร ปรัตเถ 152161
8  นายกฤษฎา ชัยศร 152112
9  นางสาวกรรณิการ์ ปัญญาดิบวงศ์ 152070
10  นายวัชรวิทย์ จันทราช 152068
11  นางสาวฐิติพร นิตย์แสวง 152239
12  นายโอภาส เจริญคุณ 152292
13  นางสาวกมลวรรณ คำทน 152293
14  นางสาวนาฎอนงค์ อุปมา 152214
15  นางสาวสุกัญญา มาตา 152365
16  นางสาวพรทิพย์ อินทุวงค์ 152363
17  นางสาวนิศารัตน์ โรหิตาคนี 151609
18  นายกิติพัฒน์ พีระไพศาล 152221
19  นางสาวณัฏฐณิชา เกษศิริ 152420
20  นางสาวพิศมัย บุญค้อม 152418

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th