ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวนาฎอนงค์ อุปมา 152215
2  นายไพบูลย์ ภูฆัง 152457
3  นางสาวจันทร์เพ็ญ โพธิ์หล้า 152333
4  นางสาวขวัญฤดี สุตะพันธ์ 152444
5  นายสันธาน บรรลือทรัพย์ 152435
6  นางสาวชัญญานุช ชลารักษ์ 152442
7  นางสาวภาวิณี อินทร์เผือก 152124
8  นางสาวรุ่งอรุณ กุฎีทอง 152123
9  นางสาวขนิษฐา เศรษฐภักดี 152127
10  นายจรินทร์ เจริญสุข 152045
11  นายวิระเดช นวลละออง 152472
12  นางสาวศิรินันท์ แสงสุวรรณ 152578
13  นายสนั่น เขื่อนวงค์ 151908
14  นางสาวภัคปภัสร์ มาตะราช 152513
15  นายมงคล โพยนอก 152531
16  นายเอกชัย เหนือคลอง 152532
17  นางสาวโชติมา คำสำเภา 152516
18  นางสาววรีพร บัวลอย 152040
19  นางสาวภัสสิกานต์ ไวยกูลเรืองโชค 152560
20  นายการุณย์ ต้นกันยา 152561

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th