ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวปุญณิศา อุ่นสุวรรณ์ 152228
2  นายรัชโรจน์ แตงนวลจันทร์ 152247
3  นางสาวปิยฉัตร อนุมาศ 152226
4  นางสาวเกศแก้ว เกษะโกมล 152232
5  นายมงคล รุณรักษา 152234
6  นายไพบูลย์ ภูฆัง 152433
7  นางสาวขวัญฤดี สุตะพันธ์ 152440
8  นางสาวชัญญานุช ชลารักษ์ 152450
9  นายสันธาน บรรลือทรัพย์ 152447
10  นางสาวภาวิณี อินทร์เผือก 152121
11  นางสาวรุ่งอรุณ กุฎีทอง 152113
12  นางสาวขนิษฐา เศรษฐภักดี 152122
13  นายวิทวัธ วุฒิเดช 152311
14  นางสาววาสนา โตชาวนา 152310
15  นางสาวจันทมณี กองเผือก 152309
16  นางสาวชุติมันต์ ชาติชนะ 152486
17  นางสาวศิณวรา เย็นธงชัย 152489
18  นางสาวจารุวรรณ จิตติธรรมวัฒน์ 152372
19  นางสาวสุภิญญา บุญศรีบาดาล 152371
20  นายวิระเดช นวลละออง 152469

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th