ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายอำพล บุญรอด 152231
2  นางสาวไพลิน เปรมใจ 152229
3  นางสาวแพรพรรณ ด่านส่งเสบียง 151816
4  นางสาวรุจิรา พานิช 151820
5  นางสาวมนัสนนท์ ถนอมพงษ์ชัย 152181
6  นางสาววรรณจีรา บุตรรอด 152066
7  นายสุธาเทพ ภู่ห้อย 151130
8  นางสาวจามจุรี ไชยชนะ 152149
9  นางสาวสุภา เพชรมาก 152151
10  นางสาวปัญญวดี กฤษณมนตรี 149918
11  นางสาวกัญญาพัชร บางทราย 152325
12  นายนพดล เจียมสวัสดิ์ 150045
13  นายโสภณ ประสาทเขตรการ 152281
14  นายรัฐภูมิ พันธ์พยุง 152119
15  นางสาวปฏิมา หิงษา 152344
16  นางสาวทิพเนตร ปทุมวัน 152260
17  นางสาวมุกมณี พัฒศรี 152339
18  นางสาวปวีณา ฤทธิ์กระโทก 152483
19  นางสาวพรพิมล จารุพนาเวช 152698
20  นางสาวมณฑนะ สมเกิด 151743

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th