ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายอำพล บุญรอด 152231
2  นางสาวไพลิน เปรมใจ 152229
3  นางสาวเนตรนภา กระจายกลาง 152145
4  นางสาวแพรพรรณ ด่านส่งเสบียง 151816
5  นางสาวรุจิรา พานิช 151820
6  นางสาวมนัสนนท์ ถนอมพงษ์ชัย 152181
7  นางสาววรรณจีรา บุตรรอด 152066
8  นายสุธาเทพ ภู่ห้อย 151130
9  นางสาวจามจุรี ไชยชนะ 152149
10  นางสาวสุภา เพชรมาก 152151
11  นางสาวปัญญวดี กฤษณมนตรี 149918
12  นางสาวกัญญาพัชร บางทราย 152325
13  นายนพดล เจียมสวัสดิ์ 150045
14  นายโสภณ ประสาทเขตรการ 152281
15  นายรัฐภูมิ พันธ์พยุง 152119
16  นางสาวปฏิมา หิงษา 152344
17  นางสาวทิพเนตร ปทุมวัน 152260
18  นางสาวมุกมณี พัฒศรี 152339
19  นางสาวชุติพร ขวัญเพ็ง 152402
20  นางสาวปวีณา ฤทธิ์กระโทก 152483

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th