ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสุดศรีลักษณ์ วงษ์เขียว 152196
2  นางสาวปัทมา ล้อมกลาง 152197
3  นางสาวแพรพรรณ ด่านส่งเสบียง 151817
4  นางสาวรุจิรา พานิช 151819
5  นายวริศวงษ์ รฐาภักค์นิธิโชติ 152097
6  นายสมภพ บุญช่วย 152105
7  นางสาวมนัสนนท์ ถนอมพงษ์ชัย 152182
8  นางสาวจันทร์เพ็ญ สิทธิ์ประเสริฐ 152224
9  นางสาวอุราภรณ์ ศรีวะอุไร 152114
10  นางสาวอุรชา สิมมา 152116
11  นายสะเทื้อน พลเยี่ยม 152120
12  นางสาวกฤษฎาพร บริกุล 151549
13  นางสาวจามจุรี ไชยชนะ 152148
14  นางสาวสุภา เพชรมาก 152150
15  นางสาวกัญญาพัชร บางทราย 151319
16  นางสาวกนกพร คูศิริวานิชกร 152193
17  นางสาวปฏิมา หิงษา 152343
18  นายรัฐภูมิ พันธ์พยุง 152104
19  นางสาวอนงค์ คงเซ็น 152399
20  นายพันพยนต์ จันทร์ดิษฐ์ 152287

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th