ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวปนัดดา พลายเล็ก 151847
2  นายนิรุธ รื่นกลิ่น 151965
3  นายสราวุฒิ ราชกิจ 152058
4  นายอารันดร์ จันอ้วน 152091
5  นายมนัส หล่อทรัพย์ 152061
6  นางนลิตา จอกแก้ว 152059
7  นางสาวทิพวรรณ อินธิบาล 152171
8  นางสาวนภาลัย บาทชารี 152169
9  นางสาวกัญญาพัชร เบ็ญพรม 152280
10  นางสาวดวงเดือน ทิพย์มณี 152242
11  นายสุพจน์ อภิรมย์บุญสม 152244
12  นางสาวเอธัสภา งามบุญปรอด 152243
13  นางสาวศรีไพร แย้มศิริ 152159
14  นางสุริยา พรมวงษ์ 152160
15  นางสาวมนัสนนท์ ถนอมพงษ์ชัย 152183
16  นางสาวรัชดาภรณ์ อนิวรรตสกุล 151574
17  นายกฤดาธัญ ร่มพล 152308
18  นางสาวสุพัตรา โสพันนา 152321
19  นายชัยวุฒิ อรรถวุฒิศิลป์ 152424
20  นายThitipat Acharaphirak Thitipat Acharaphirak 152428

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th