ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวปนัดดา พลายเล็ก 151847
2  นายนิรุธ รื่นกลิ่น 151965
3  นางสาวทิพวรรณ อินธิบาล 152171
4  นางสาวนภาลัย บาทชารี 152169
5  นางสาวกัญญาพัชร เบ็ญพรม 152280
6  นางสาวดวงเดือน ทิพย์มณี 152242
7  นายสุพจน์ อภิรมย์บุญสม 152244
8  นางสาวเอธัสภา งามบุญปรอด 152243
9  นางสาวศรีไพร แย้มศิริ 152159
10  นางสุริยา พรมวงษ์ 152160
11  นางสาวมนัสนนท์ ถนอมพงษ์ชัย 152183
12  นางสาวรัชดาภรณ์ อนิวรรตสกุล 151574
13  นายกฤดาธัญ ร่มพล 152308
14  นางสาวสุพัตรา โสพันนา 152321
15  นายชัยวุฒิ อรรถวุฒิศิลป์ 152424
16  นายThitipat Acharaphirak Thitipat Acharaphirak 152428
17  นางสาวกุลณัฐฐา ศรีไพศาลรุ่งเรือง 152773
18  นายอภิรักษ์ ปานทอง 152431
19  นางสาวรัตติกาล หน่วงกระโทก 152770
20  นางสาวศิริพร พรมวงศ์ 152617

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th