ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวปนัดดา หลิมเล็ก 151846
2  นายนิรุธ รื่นกลิ่น 151964
3  นางสาวกรรณิการ์ เพชรประโคน 151899
4  นางสาวนภาลัย บาทชารี 152168
5  นางสาวทิพวรรณ อินธิบาล 152165
6  นางสาวกัญญาพัชร เบ็ญพรม 152279
7  นางสุริยา พรมวงษ์ 152141
8  นางสาวศรีไพร แย้มศิริ 152142
9  นางสาวมนัสนนท์ ถนอมพงษ์ชัย 152184
10  นางสาวสตรีรัตน์ โชคชัยเจริญสิน 151864
11  นางสาวสุพัตรา โสพันนา 152322
12  นายปัญญา กอบัวแก้ว 152320
13  นายเสกสรรค์ บุราณสุข 152087
14  นางสาวธัญพิชชา คุนทัน 152164
15  นางสาวอุไรวรรณ น้อยจินดา 152356
16  นายนายไพบูลย์ ภูฆัง 152452
17  นางสาวชุติพร ขวัญเพ็ง 152401
18  นางสาววรางกูล วิมุทศรี 152454
19  นายวาริส อัศวกิตติเมธิน 152405
20  นายธีทัต บ่อผล 152411

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th