ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวฤหัสดี ทองกลม 152140
2  นางสาวนันทพร ไตรสินสมบูรณ์ 151893
3  นางสาววาสนา หาสอน 151953
4  นายเกรียงศักดิ์ ติราวรัมย์ 152146
5  นายชัยฤทธิ์ อำนวยเกียรติ 152212
6  นางนพวรรณ สุวรรณโครธ 151844
7  นางสาวสุภัทรา พลายเล็ก 151842
8  นายมกรธวัช นิธิวริศวรกุล 151042
9  นางสาวเสาวนันท์ จันทร์ทอง 152173
10  นางสาววานิดา กาหนุง 152174
11  นางสาวพรพินิต บุญเลิศ 151713
12  นางสาวดวงทิพย์ สมหวัง 152133
13  ว่าที่ ร.ต.ปรีชา ปุลาโน 152298
14  นายปรีดา ปุลาโน 152301
15  นางสาวจีระนันท์ กางทา 146781
16  นายวรากานต์ รูมิง 152157
17  นางสาวสุภาพร อ่อนละมูล 152316
18  นายกิตติทัต จรัสตระกูล 152306
19  นายบัณทัต จรัสตระกูล 152307
20  นางสาวมณีนุช ชาวหลวง 152359

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th