ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวฤหัสดี ทองกลม 152140
2  นางสาวนันทพร ไตรสินสมบูรณ์ 151893
3  นางสาววาสนา หาสอน 151953
4  นางนพวรรณ สุวรรณโครธ 151844
5  นางสาวสุภัทรา พลายเล็ก 151842
6  นายมกรธวัช นิธิวริศวรกุล 151042
7  นางสาวเสาวนันท์ จันทร์ทอง 152173
8  นางสาววานิดา กาหนุง 152174
9  นางสาวพรพินิต บุญเลิศ 151713
10  นางสาวดวงทิพย์ สมหวัง 152133
11  ว่าที่ ร.ต.ปรีชา ปุลาโน 152298
12  นายปรีดา ปุลาโน 152301
13  นางสาวจีระนันท์ กางทา 146781
14  นางสาวสุภาพร อ่อนละมูล 152316
15  นายกิตติทัต จรัสตระกูล 152306
16  นายบัณทัต จรัสตระกูล 152307
17  นางสาวมณีนุช ชาวหลวง 152359
18  นายอภินันท์ เลี้ยงสกุลเวทย์ 152283
19  นางสาวนฤมล ศรีเทพ 152285
20  นายนคเรศ จันทร์ผาสุข 152750

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th