ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวฤหัสดี ทองกลม 152139
2  นายณัฐพล จูชากะสิก 130280
3  นางนพวรรณ สุวรรณโครธ 151848
4  นางสาวสุภัทรา พลายเล็ก 151843
5  นางสาวชรีพร บุญฤทธิ์ภักดี 152106
6  นางสาวเสาวนันท์ จันทร์ทอง 152172
7  นางสาววานิดา กาหนุง 152175
8  นายณัฐพงษ์ มีทรัพย์รุ่งโรจน์ ณัฐพงษ์ มีทรัพย์รุ่งโรจน์ 152190
9  นายวริศวงษ์ รฐาภักค์นิธิโชติ 152095
10  นายสมภพ บุญช่วย 152103
11  นางสาวปนัสยา ไกรการ 152201
12  นางสาวบุษญา แก้วผัด 152209
13  นางสาวธนาภรณ์ แก้วหาญ 152204
14  ว่าที่ ร.ต.ปรีชา ปุลาโน 152297
15  นายปรีดา ปุลาโน 152300
16  นายธนาวัฒน์ ทองป้อง 152342
17  นายวรากานต์ รูมิง 152156
18  นางสาวทยิดา โรจนไพฑูรย์ทิพย์ 150739
19  นายวราคม ไชยยศ 152367
20  นายสาธิต ขนอม 152376

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th