ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายณัฐพล จูชากะสิก 130280
2  นางนพวรรณ สุวรรณโครธ 151848
3  นางสาวสุภัทรา พลายเล็ก 151843
4  นางสาวชรีพร บุญฤทธิ์ภักดี 152106
5  นางสาวเสาวนันท์ จันทร์ทอง 152172
6  นางสาววานิดา กาหนุง 152175
7  นายณัฐพงษ์ มีทรัพย์รุ่งโรจน์ ณัฐพงษ์ มีทรัพย์รุ่งโรจน์ 152190
8  นายวริศวงษ์ รฐาภักค์นิธิโชติ 152095
9  นายสมภพ บุญช่วย 152103
10  ว่าที่ ร.ต.ปรีชา ปุลาโน 152297
11  นายปรีดา ปุลาโน 152300
12  นายธนาวัฒน์ ทองป้อง 152342
13  นายวรากานต์ รูมิง 152156
14  นางสาวทยิดา โรจนไพฑูรย์ทิพย์ 150739
15  นายวราคม ไชยยศ 152367
16  นายสาธิต ขนอม 152376
17  นายอภินันท์ เลี้ยงสกุลเวทย์ 152282
18  นางสาวนฤมล ศรีเทพ 152284
19  นางสาวระพีพรรณ สินชู 150732
20  นายวรภัทร์ วรรณธนกฤต 152259

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th