ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวการเกต เมษกระชา 151224
2  นางสาวสุกัญญา พรน้อย 151226
3  นางสาวรุจิรา รัตนเจียมรังษี 151225
4  นางสาวชนิดา ทัพพิกรณ์ 151148
5  นางวิราวรรณ ไพทูรย์ 151149
6  นางสาวปารวี พลยงค์ 151917
7  นางสาวสุริยา ทรัพย์เจริญ 151918
8  นายวสันต์ เรียนรู้ 151511
9  นายประวิทย์ โชคอำนวยกูล 151512
10  นายจิรโรจน์ ขัดแก้ว 151931
11  นางสาวชื่นนภา เฉลิมศุภนิมิต 151620
12  นายณพงศ์ วิวัฒน์สรรพกิจ 151888
13  นายสันทัด วัตนะสันติ 151886
14  นายประสิทธิ์ หมุด 151882
15  นางสาวทิชานันท์ ช่วยกระโทก 151973
16  นางสาวสุวินณา ดีฤสานต์ 151385
17  นางสาวชรีพร บุญฤทธิ์ภักดี 151827
18  นางสาวชลธิชา ศรีสำราญ 151826
19  นายกฤษฎา พืชไพบูลย์ 152030
20  นายชิตพันธุ์ โสธิกุล 151921

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th