ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวมุกมณี ละเอียดอ่อน 151786
2  นางสาวพัณนิดา ดาษดื่น 151785
3  นายฤทธิพันธ์ พืชสิงห์ 151389
4  นายโสพิษ สอนศาลา 151391
5  นางสาวเกวรินทร์ ศิริวัฒนสกุล 151833
6  นายอาทิตย์ ศิริรักษ์ 151629
7  นายรชานนท์ ศรีทอง 151640
8  นางสาวกัญจน์พร กิจสุรีย์พร 151861
9  นางสุพาพร ปรางอ่อน 151738
10  นางสาวพรพรรณ ชูวงค์ 151725
11  นางสาววรรณวิมล มาลาธรรม 151731
12  นางสาวจรัญญา ตรีไธสง 151704
13  นางสาวธีรนุช สนธิเดชขจิตพร 151703
14  นางสาวเนตรอนงค์ อินภิบาล 151736
15  นายสิทธิพงษ์ พิศเพ็ง 151577
16  นางสาวปรียาภรณ์ ชัยศรี 144725
17  นางพยุง บุญพร 151925
18  นางสาววรรณวิศา ราชสุวอ 151615
19  นางพิงคนาฎ ธรรมโหร 148783
20  นางสาวจุฑามาศ เอมโกษา 151937

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th