ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางชนา อรรถวรรณ 151764
2  นางสาวมุกมณี ละเอียดอ่อน 151617
3  นางสาวกมลชนก เกื้อภักดิ์ 151841
4  นายกฤชณภัทร อัมพปานิด 151840
5  นางสาวกิ่งแก้ว เดชบำรุง 151507
6  นายฤทธิพันธ์ พืชสิงห์ 151388
7  นายโสพิษ สอนศาลา 151390
8  นายอาทิตย์ ศิริรักษ์ 151628
9  นายรชานนท์ ศรีทอง 151639
10  นางสุพาพร ปรางอ่อน 151729
11  นางสาววรรณวิมล มาลาธรรม 151732
12  นางสาวพรพรรณ ชูวงค์ 151728
13  นายสิทธิพงษ์ พิศเพ็ง 151589
14  นายณภดล บูรณวนิช 151856
15  นายมงคล สัตอาชากุล 151855
16  นางสาววรรณวิศา ราชสุวอ 151616
17  นางสาวภัทรา ธรรมโลกา 151935
18  นางสาวรัตนา เรือนตัน 151870
19  ส.อ.หญิงสุมาลี วงเยาว์ 151986
20  นางสาวจุฬาลักษณ์ แสงราวี 150459

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th