ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวเนาวรัตน์ บุญมี 150610
2  นางสาวชลิตตา สนทยา 151825
3  นางสาวนิอร สายพรม 151128
4  นางพิมลสิริ ธนินทรธนะวัฒน์ 151972
5  นางสาวปุณณภา อิทธิธนาดล 151970
6  นางสาวสมพร พ่วงแพ 151994
7  นางสาวภธิรา ผิวสุข 151892
8  ส.อ.หญิงสุมาลี วงเยาว์ 151985
9  นางสาวศิริพร สียา 152000
10  นางสาวฐิติยา พึ่งพร 151909
11  นางเอื้องไพร โคตรบุรี 151863
12  นางสาวปักษาสวรรค์ สุขสงวน 151660
13  นายธนายุทธ ปลื้มปรีชา 151933
14  นางสาวนิติญา ลำทา 152086
15  นางสาวนัสเราะห์ กาซา 151929
16  นายนราธิป ศรีเดช 152037
17  นางสาวอภิสรา ตันติพงศ์มงคล 152034
18  นางสาวอรพรรณ์ สมมาตย์ 152039
19  นางสาวกานจเนศ มั่นพุฒ 152033
20  นางสาวเปรมฤดี โคตรตาแสง 151887

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th