ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวเนาวรัตน์ บุญมี 150610
2  นางสาวชลิตตา สนทยา 151825
3  นางสาวนิอร สายพรม 151128
4  นางพิมลสิริ ธนินทรธนะวัฒน์ 151972
5  นางสาวปุณณภา อิทธิธนาดล 151970
6  นางสาวสมพร พ่วงแพ 151994
7  นางสาวภธิรา ผิวสุข 151892
8  ส.อ.หญิงสุมาลี วงเยาว์ 151985
9  นางสาวรุ่งทิพย์ แสงบุญลือ 152018
10  นางสาวศิริพร สียา 152000
11  นางสาวฐิติยา พึ่งพร 151909
12  นางเอื้องไพร โคตรบุรี 151863
13  นางสาวปักษาสวรรค์ สุขสงวน 151660
14  นายธนายุทธ ปลื้มปรีชา 151933
15  นางสาวนิติญา ลำทา 152086
16  นางสาวนัสเราะห์ กาซา 151929
17  นายนราธิป ศรีเดช 152037
18  นางสาวอภิสรา ตันติพงศ์มงคล 152034
19  นางสาวอรพรรณ์ สมมาตย์ 152039
20  นางสาวกานจเนศ มั่นพุฒ 152033

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th