ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวเนาวรัตน์ บุญมี 150609
2  นางอรุณี ภูดิทคุณานนท์ 151710
3  นางสาวนิอร สายพรม 151127
4  นางพิมลสิริ ธนินทรธนะวัฒน์ 151971
5  นางสาวปุณณภา อิทธิธนาดล 151968
6  นางสาวกัญญาณัฐ ฐิติธรรมคุณ 151934
7  นางสาววนัสนันท์ เทพวัฒนา 151939
8  นางสาวสมพร พ่วงแพ 151993
9  นางสาวสำรวย มาลาม 151995
10  นางสาวศิริพร สียา 152013
11  นางสาวนิติญา ลำทา 151626
12  นางสาวปักษาสวรรค์ สุขสงวน 151695
13  นายธนายุทธ ปลื้มปรีชา 151932
14  นางสาวกฤษติญา สุวัตถิ 150541
15  นางสาวนุชนารถ โรจน์ฉิมพลี 150542
16  นางสาวนัสเราะห์ กาซา 151928
17  นางสาวปราณปริยา แดงประดิษฐ์ 152099
18  นางสาวหยาดอรุณ สว่างจันทร์ 152102
19  นางสาวกรรณิการ์ เพชรประโคน 151898
20  นายอธิคม เพียงโงก 152646

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th