ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายปิยะพงษ์ สนธิกุล 151383
2  นางสาวณัฐนารี เทียนวิลัย 151807
3  นายวัฒนา ฉิมตะมะ 151837
4  นายถนัด ช่อประดับ 151304
5  นายสำเริง ดีสกุล 151306
6  นายธนากฤต วงศ์ใหญ่ 151946
7  นางสาวจันธนา มะโนใจ 151614
8  นางสาวเสาวลักษณ์ อินทปัทม์ 151018
9  นางสาวมุทิตา ฤกษ์สินประสิทธิ์ 151907
10  นางสาวเบญจมาศ สระแสง 134363
11  นางสาวมณีรัตน์ ยุระตา 151966
12  นางสาวบวรศิริ กำเนิดเมือง 151950
13  นางสาวอรุณวตรี พงศ์พีระ 151874
14  นางสาวศิริรัตน์ ไชยพิมพ์ 151926
15  นางสาวกัญญาณัฐ ฐิติธรรมคุณ 151830
16  นายศราวุธ คำเก่ง 143506
17  นางสาวรัตนาภรณ์ สุกเหลือง 151992
18  นายชัยพร อินทร์ชมชื่น 151301
19  นางสาววัลย์ลิกา คงชนะ 152071
20  นางสาวอรวรรณ คำฤทธิ์ 152072

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th