ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  ว่าที่ ร.ต.กนกวรรณ เวทยสุธรรม 151749
2  นางสาวเกวลิน ฟุ้งเกียรติ 151750
3  นางสาวน้ำทิพย์ แสงศรีจันทร์ 142637
4  นางสาวรุ่งทิวา โมนะ 151719
5  นางสาวปารจรีย์ วีระเมธาพันธ์ 151734
6  นางสาวดาราพร เรืองแก้ว 151737
7  นายปพุทธ เลี่ยวเพ็ญวงษ์ 151271
8  นางสาววัลย์ภัสสร์ เมธาศศินนท์ 151771
9  นายปัณณพัฒน์ ลีละถาวรปัญญา 151868
10  นางสาวอนงค์กานต์ เลิศแสนพร 151876
11  นายจักรพงษ์ โหงวเจริญพร 151877
12  นายวัชรพงศ์ อภิวราพิพัฒน์ 151733
13  นายรังสฤษดิ์ รุ่งรัตน์ 151850
14  นายอภิเดช บุตรโคตร 151849
15  นางสาวกมลวรรณ ศักดาพงศานุรักษ์ 151858
16  นายมนตรี วิจักษณาพงษ์ 151948
17  นางสาวสิริรัตน์ ทบวงษ์ 151949
18  นางรุ้งเพ็ชร เต็มมาศ 151323
19  นางสาวณัฐกานต์ ทองกิ่ง 151818
20  นางสาววลัยพร ยังปรีดา 148935

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th