ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  ว่าที่ ร.ต.กนกวรรณ เวทยสุธรรม 151749
2  นางสาวเกวลิน ฟุ้งเกียรติ 151750
3  นางสาวน้ำทิพย์ แสงศรีจันทร์ 142637
4  นางสาวรุ่งทิวา โมนะ 151719
5  นางสาวปารจรีย์ วีระเมธาพันธ์ 151734
6  นางสาวดาราพร เรืองแก้ว 151737
7  นายปพุทธ เลี่ยวเพ็ญวงษ์ 151271
8  นางสาววัลย์ภัสสร์ เมธาศศินนท์ 151771
9  นายปัณณพัฒน์ ลีละถาวรปัญญา 151868
10  นางสาวสุปราณี เจนหัตถ์ 151796
11  นางสาวอนงค์กานต์ เลิศแสนพร 151876
12  นายจักรพงษ์ โหงวเจริญพร 151877
13  นายวัชรพงศ์ อภิวราพิพัฒน์ 151733
14  นายรังสฤษดิ์ รุ่งรัตน์ 151850
15  นายอภิเดช บุตรโคตร 151849
16  นางสาวกมลวรรณ ศักดาพงศานุรักษ์ 151858
17  นายมนตรี วิจักษณาพงษ์ 151948
18  นางสาวสิริรัตน์ ทบวงษ์ 151949
19  นางรุ้งเพ็ชร เต็มมาศ 151323
20  นางสาวณัฐกานต์ ทองกิ่ง 151818

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th