ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายทวีศักดิ์ เกิดศิริชัย 151371
2  นายทศพร มากสุวรรณ 151380
3  นายปิยะพงษ์ สนธิกุล 151382
4  นางสาวเบญจวรรณ เรืองรัตน์ 151428
5  นางสาวน้ำผึ้ง แขจันทร์ 151419
6  นางสาวชนชนก ชาวโพธิ์หลวง 151427
7  นางสาวน้ำทิพย์ แสงศรีจันทร์ 151452
8  นางสาวรุ่งทิวา โมนะ 151789
9  นางสาวปารจรีย์ วีระเมธาพันธ์ 151735
10  นางสาวดาราพร เรืองแก้ว 148876
11  นายปพุทธ เลี่ยวเพ็ญวงษ์ 151270
12  นางสาววัลย์ภัสสร์ เมธาศศินนท์ 151770
13  นายโสภณ โททอง 151769
14  นายปัณณพัฒน์ ลีละถาวรปัญญา 151867
15  นางสาวสุปราณี เจนหัตถ์ 151815
16  นายวัชรพงศ์ อภิวราพิพัฒน์ 151714
17  นางสาวกฤตลักษณ์ แก้วนิสสัย 151903
18  นางสาวกันยาพร เหลืองวิสุทธิ์ศิริ 151806
19  นางสาวนฤมล ชัชวาล 151387

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th