ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  อื่นๆว่าที่ ร.ต.กิตติพงศ์ สักภู่ 151314
2  นายอดิภัทร เพชรมโนทัย 147333
3  นายชิญญา นาคามูระ 151671
4  นางสาวพรสวรรค์ รักษ์มณี 151674
5  นางสาวนัฐติยาพร ปริชัยยะ 151724
6  นางสาวสุมิตรา อุตมาภินันท์ 151706
7  นางสาวภิญญพัฒน์ ณุวงศ์ศรี 151707
8  นางสาวจุฑาพร ไทยารัมย์ 151757
9  นายเสกสรร ลายทอง 151458
10  นางสาวนฤวรรณ อุ่นทรพันธ์ 151691
11  นายปริญญา โพนทยะปะสุต 151687
12  นางสาวรัชนีกร อานันต์ 151668
13  นางสาวจิระนันท์ สิทธิศร 151669
14  นายอัครเดช บรรชรรัตน์ 151235
15  นางสาวชโลบล วิภาตะนาวิน 151699
16  นางสาวบุณฑริกา อินทร์พาเพียร 151693
17  นายอภิชาติ พฤทธิพงศ์สิทธิ์ 151694
18  นางสาวพัชรียา ศิริษา 151799
19  นางสาวนันท์นภัส สันธิวาส 151690

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th