ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  อื่นๆว่าที่ ร.ต.กิตติพงศ์ สักภู่ 151314
2  นายอดิภัทร เพชรมโนทัย 147333
3  นายชิญญา นาคามูระ 151671
4  นางสาวพรสวรรค์ รักษ์มณี 151674
5  นางสาวนัฐติยาพร ปริชัยยะ 151724
6  นางสาวจุฑาพร ไทยารัมย์ 151757
7  นายเสกสรร ลายทอง 151458
8  นางสาวนฤวรรณ อุ่นทรพันธ์ 151691
9  นายปริญญา โพนทยะปะสุต 151687
10  นางสาวรัชนีกร อานันต์ 151668
11  นางสาวจิระนันท์ สิทธิศร 151669
12  นายอัครเดช บรรชรรัตน์ 151235
13  นางสาวชโลบล วิภาตะนาวิน 151699
14  นางสาวบุณฑริกา อินทร์พาเพียร 151693
15  นายอภิชาติ พฤทธิพงศ์สิทธิ์ 151694
16  นางสาวพัชรียา ศิริษา 151799
17  นางสาวนันท์นภัส สันธิวาส 151690
18  นายคมสัน พลวัน 152179
19  นางสาวดาราทิพย์ เชตวัน 152512
20  นายภาสกร ขจรคุณากร 152733

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th