ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวธิดา คล้ายแก้ว 151611
2  นายอดิภัทร เพชรมโนทัย 147335
3  นายดุริยะ ช่วยเจริญ 151618
4  นายพิพัฒน์ บุญภู่ 151178
5  นายสุชาติ ผิวศรีสุข 151641
6  นายนายเศรษฐ์สรรค์ ศิวะเสน 151642
7  นายธีรพล เชียงพฤกษ์ 151643
8  นางสาวพรสวรรค์ รักษ์มณี 150807
9  นางสาวภัททิยา นาคะสรรค์ 151658
10  นางสาวภิญญพัฒน์ ณุวงศ์ศรี 151712
11  นางสาวสุมิตรา อุตมาภินันท์ 151711
12  นายอัครเดช บรรชรรัตน์ 151234
13  นางสาวจันทราลักษณ์ กิตติกุลอำไพ 151758
14  นางสาวอัญชลี จันทกาญจน์ 151778
15  นางสาวณัฐนรินทร์ ศรีทิพากรกุล 151776
16  นางสาวชนิดา ตาปัญโญ 151780
17  นายภัทรพงษ์ งามกิจปราโมทย์ 151680
18  นางสาวพันนภัส อินทโพธิ์พันธุ์ 151630
19  นางสาวคำน้อย ธิบุตร 151873

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th