ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวธิดา คล้ายแก้ว 151611
2  นายอดิภัทร เพชรมโนทัย 147335
3  นายดุริยะ ช่วยเจริญ 151618
4  นายพิพัฒน์ บุญภู่ 151178
5  นายสุชาติ ผิวศรีสุข 151641
6  นายนายเศรษฐ์สรรค์ ศิวะเสน 151642
7  นายธีรพล เชียงพฤกษ์ 151643
8  นางสาวพรสวรรค์ รักษ์มณี 150807
9  นางสาวภัททิยา นาคะสรรค์ 151658
10  นายอัครเดช บรรชรรัตน์ 151234
11  นางสาวจันทราลักษณ์ กิตติกุลอำไพ 151758
12  นางสาวอัญชลี จันทกาญจน์ 151778
13  นางสาวณัฐนรินทร์ ศรีทิพากรกุล 151776
14  นางสาวชนิดา ตาปัญโญ 151780
15  นายภัทรพงษ์ งามกิจปราโมทย์ 151680
16  นางสาวพันนภัส อินทโพธิ์พันธุ์ 151630
17  นางสาวคำน้อย ธิบุตร 151873
18  นายคมสัน พลวัน 152178
19  นางสาวจารวี โคตรชมภู 150660
20  นายสุบรร ดีสองชั้น 150466

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th