ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวอภิณห์พร รัชพงศ์พัชญ์ 150973
2  นายจิรวงศ์ จรินทรานนท์ 151471
3  นายพีรพล เหล่ามงคลชัย 151469
4  นายชำนาญ โต๊ะสิงห์ 151305
5  นางสาวเนตินันท์ ซิ้มสกุล 151307
6  นางสาวศรีสุรีย์ ยอดเยาว์ 151312
7  นางสาวน้ำผึ้ง แขจันทร์ 151418
8  นางสาวเบญจวรรณ เรืองรัตน์ 151430
9  นางสาวชนชนก ชาวโพธิ์หลวง 151426
10  นายทศพร มากสุวรรณ 151373
11  นายปิยะพงษ์ สนธิกุล 151372
12  นายทวีศักดิ์ เกิดศิริชัย 151375
13  นายมงคลชัย พรมสุริยา 151515
14  นายกำธร วงษ์สุริยัน 151514
15  นางสาวพิชชญาพร แซ่เท้น 151533
16  นายปริญ เนื้ออ่อน 151530
17  นางสาวธนาภรณ์ ทองคำ 151526
18  นายวีระชาติ ขันดี 151498
19  นายวีระศักดิ์ แสนชั่ง 151480
20  นางสาวศศินา จูเจริญ 151484

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th