ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวปิยาพัชร นิลนารถ 150750
2  นางสาวนิตยา หอมทอง 150712
3  นายกิตติภพ ตันสุวรรณ 150871
4  นายชนาธิป ใจเลื่อม 150905
5  นางสาวกันญารัตน์ หนันตะ 150906
6  นางสาวอภิรดี พันธุ์สีดา 150814
7  นางสาวอภิณห์พร รัชพงศ์พัชญ์ 150964
8  นางสาวจุฑามาศ นิลเกตุ 150884
9  นายนทีภัทร์ ปานต๊ะละสี 150937
10  นางสาวบุณยานุช ทองคำดี 150907
11  นางสาวอภิญญา ตันเลิศ 151026
12  นางสาวมาริสา มูลลอด 151138
13  นางสาวเมธินันท์ หลอดบุญ 150878
14  นายพิทักษ์ เยี่ยมสมบัติ 150881
15  นางสาวศศิธร ศิริชาติ 149775
16  นายภูวนาท ไวภารา 151043
17  นายปัทมโรจน์ หล้าบุญมา 151045
18  นางสาวพัชรินทร์ ใจจุ้ม 151046
19  นายธัชพัฒน์ ฉัตรวัฒนานันท์ 150761
20  นายคมกฤษณ์ ปรีชาพูด 151292

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th