ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวปิยาพัชร นิลนารถ 150749
2  นางสาวนิตยา หอมทอง 150676
3  นายกิตติภพ ตันสุวรรณ 150869
4  นางสาวศิริกานต์ ปิดกันภัย 150832
5  นางสาวอภิรดี พันธุ์สีดา 150711
6  นายนทีภัทร์ ปานต๊ะละสี 150558