ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวปิยาพัชร นิลนารถ 150749
2  นางสาวนิตยา หอมทอง 150676
3  นายกิตติภพ ตันสุวรรณ 150869
4  นางสาวศิริกานต์ ปิดกันภัย 150832
5  นางสาวอภิรดี พันธุ์สีดา 150711
6  นายนทีภัทร์ ปานต๊ะละสี 150558
7  นางสาวสวรส เลิศสัฒนนท์ 150768
8  นายชนาธิป ใจเลื่อม 150903
9  นางสาวกันญารัตน์ หนันตะ 150904
10  นางสาวอภิณห์พร รัชพงศ์พัชญ์ 150971
11  นางสาวจุฑามาศ นิลเกตุ 150885
12  นายสมชาย พาเกาะ พาเกาะ 150890
13  นางสาวปิยะปภัสร์ ศักดาโรจนพงศ์ 150234
14  นางสาวจิรพรรณ วงษ์สามารถ 149880
15  นางสาวพูนศรี ปิ่นเอี่ยม 150853
16  นายพรธีระ มหาคุณ 151031
17  นายไกรศักดิ์ ฐิติวัฒนาการ 150980
18  นางสาววรรณา รุ่งอภิญญา 151091
19  นางสาวพนาลี พนาพรศิริกุล 151218
20  นายธัชพัฒน์ ฉัตรวัฒนานันท์ 150760

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th