ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายสงกรานต์ แซ่ฉา 150485
2  นางสาวสุทธิดา บัวขม 149996
3  นางสาวชลิดา หิริกุล 149999
4  นางสาววิภารัตน์ ทวีลาภ 150555
5  นายอภินันท์ เพชรกูล 150551
6  นายพิพัฒน์พงษ์ โลแก้ว 150237
7  นางสาวปรียา ปานทอง 150571
8  นางสาวชนัทฎา พันเจริญ 150708
9  นางสาวบวรลักษณ์ ประเสริฐศรี 150685
10  นางสาวสาวิตรี นันต๊ะยศ 150642
11  นางสาวรุ่งนภา ชื่นสำราญ 150438
12  นายปรวุฒิ ณ ระนอง 150748
13  นางสาวฐิติกา แสงสายัณห์ 150611
14  นายเจตจันทร์ ชูมงคล 150256
15  นางสาวสวลักษณ์ หงำกระโทก 150883
16  นางสาวขนิษฐา ศิลาจารุ 151068
17  นางสาวธัญลักษณ์ คำเพราะ 151073
18  นางสาวมลฤดี ทับทิมหิน 151040
19  นางสาวนฤมล ศรีวิริยะเลิศกุล 151283
20  นายนิธิ สุขวิสิฏฐ์ 151258

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th