ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวกนกวรรณ แววนำ 150268
2  นางสาวเนตรชนก เรือนใหม่ 150066
3  นางสาวสุพัตรา โพธิ์งาม 150065
4  นางสาวศศิธร ศรีสุวรรณวิเชียร 150322
5  นางสาวภัทราพร มงคลมมาตย์ 150286
6  นายภานุวัฒน์ วจนะกวิน 150360
7  นางสาวน้ำฝน วุฒิมาปกรณ์ 150458
8  นายมานัส ทะแดง 150381
9  นายสุทิศ จรัสโชติวิจิตร 150346
10  นายพรฤทธิ์ อนันทะสีหา 150450
11  นางสาวธันยพร แสงสุวรรณ 150375
12  นางสาวมัทนา เภอเกลี้ยง 150488
13  นางสาวเสาวนีย์ แก้วขุนทอง 150489
14  ว่าที่ ร.อ.ณรงค์ จงสิริฤกษ์ 150519
15  ว่าที่ร้อยตรีมนัส ยมจันทร์ 150826
16  นายสาโรจน์ วิศิษฏ์วัฒนกุล 151150
17  นางสาวสุกัญญา ศรีทอง 151146
18  นางสาวเพ็ญศรี นาคทอง 151147
19  นางสาวกมลนิตย์ ทองประเทือง 151193
20  นายพงษ์ธร เลิศหล้า 151189

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th