ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวมณีรัตน์ ฮับหลี 149936
2  นางสาวหฤทัย ทรัพย์ประเสริฐ 149945
3  นางสาวพัชรี คล้ายวัฒนะ 150072
4  นางสาวอรทัย อุดมสินธ์สาคร 150161
5  นางสาวศิริพรรณ ซิระเซ็น 150213
6  นายสุภัก หลุงลิว 150214
7  นางสาวจิตรานุช พิณนอก 150215
8  นายอำนวยศักดิ์ ศรีโภค 150216
9  นางสาวเบญจวรรณ เรืองรัตน์ 150167
10  นางสาวน้ำทิพย์ แสงศรีจันทร์ 150054
11  นางสาวน้ำผึ้ง แขจันทร์ 150166
12  นายปรมินทร์ เค้าอุทัย 150154
13  นายอนุกูล สุขเจริญ 150125
14  นางสาวนลินรัตน์ เหนี่ยวองอาจ 150117
15  นางสาวเจนจิรา รอดสุโข 150048
16  นายธิติพงศ์ พัฒนมานนท์ 150110
17  นายปุณยวีร์ ภาสะพันธุ์ 150102
18  นายธนภพ เลิศมหาฤทธิ์ 150101
19  นางสาวปริญญา หงษ์บุญเสริม 150058
20  นางสาววิมล ผลเพียน 150261

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th