ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายศศิวงศ์ แก้วดวงดี 149926
2  นางสาวอรทัย อุดมสินธ์สาคร 148978
3  นางสาวน้ำผึ้ง แขจันทร์ 150069
4  นางสาวน้ำทิพย์ แสงศรีจันทร์ 150055
5  นางสาวศิริพรรณ ซิระเซ็น 150208
6  นายสุภัก หลุงลิว 150209
7  นางสาวจิตรานุช พิณนอก 150210
8  นายอำนวยศักดิ์ ศรีโภค 150212
9  นางสาวเบญจวรรณ เรืองรัตน์ 150111
10  นายปรมินทร์ เค้าอุทัย 150153
11  นายอนุกูล สุขเจริญ 150108
12  นางสาวนลินรัตน์ เหนี่ยวองอาจ 150116
13  นายธิติพงศ์ พัฒนมานนท์ 150109
14  นายปุณยวีร์ ภาสะพันธุ์ 150100
15  นายธนภพ เลิศมหาฤทธิ์ 150099
16  นายสันติ วรรณโท 150245
17  นายณัฐวุฒิ พรมยาลี 150246
18  นางสาววิมล ผลเพียน 150262
19  นางสาวรุ่งทิวา โมนะ 150297
20  นางสาววริษฐา สิทธิไพบูลย์ 151190

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th