ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวฉวีวรรณ สีจันพาน 150133
2  นายศิวรักษ์ อุปการรอด 149167
3  นายสมบัติ สีลา 150107
4  นางสาวสุทธิดา บัวขม 149993
5  นางสาวชลิดา หิริกุล 150014
6  นางสาวสุกฤตา เจ้าเมืองแดงโต 150171
7  นายธนา หนูเทศ 150172
8  นางสาวเจียระไน จิตต์สามารถ 150024
9  ว่าที่ร้อยตรีณัฐจรัส ใยบัณฑิตย์ 150023
10  นางสาวขวัญดาว แซ่หลี 149989
11  นางสาวปทุมพร สมพงษ์ 149910
12  นางสาวฐิตินาถ เส็งสาย 149899
13  นางสาวมลฑิรา อู๋ไพจิตร 149905
14  นายอรรถพล แซ่จอง 150290
15  นางสาวภัสรากร ไชยมนตรี 150295
16  นางสาวทองกร พันธ์ไสว 150186
17  นางสาวภัทราพร บัวสนธิ์ 150959
18  นางสาวศิริพร วงษ์นิล 150958
19  นายมานพ เนาว์แสง 151062
20  นายพาณิช สลักกาย 151065

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th