ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  ว่าที่ร้อยตรีพีรดนย์ พิทักษ์กมลรัตน์ 149626
2  นายปรัชญา แสงศรีจันทร์ 149685
3  นางสาวอรนุช เกตุทอง 149854
4  นางสาวกาญจนาพร หอมดอกพุธ 149768
5  นางสาวสิริพร พวงทอง 149159
6  นางสาวจุฑามาศ แสงวิภาสนภาพร 149168
7  นายธีรเมธ เกียรติภัทรชัย 149165
8  นายอรรถชัย นวลคง 149920
9  นางสาวจิราวรรณ จันทร์เทศ 149959
10  นายชัยพงษ์ เพชรจิตต์ 149752
11  นางสาวศิริลักษณ์ พุทธรักษา 149755
12  นางสาวนิภาพร ชินพงสานนท์ 149963
13  นางสาววลัยลักษณ์ พุทไธสง 150123
14  นายสุทธิรักษ์ พิมพ์เสนา 150121
15  นายธนกร ธนูศร 150084
16  นางสาวภาวิณี ชนะโชติ 150103
17  นางสาวสุดารัตน์ กระแสร์ 150155
18  นางสาวณัฐกานต์ ศิลปทวีวงศ์ 150875
19  นางสาวสุอัชฌา บุญฤทธิ์ 151088
20  นางสาวสุพันธ์นีย์ คล้ายคลิ้ง 151092

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th