ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  ว่าที่ร้อยตรีพีรดนย์ พิทักษ์กมลรัตน์ 149623
2  นายปรัชญา แสงศรีจันทร์ 149677
3  นางสาวภัคธินันท์ กันจนา 149746
4  นายอัศนี ศิริประเสริฐสุข 149145
5  นางสาวมินตรา เริ่มงาม 149148
6  นางสาวปานประดับ เลียงภักดี 149149
7  นางสาวรัชนี เพ็ชรอินทร์ 149150
8  นางสาววรัมพร โพธิ์เรือน 149151
9  นางสาวโสพัชชา แก้วจรัส 149817
10  นายณัฐนนท์ สมิทธินันท์ 149815
11  นางสาวพิชามญชุ์ พิพิธทอง 149819
12  นางสาววลัยลักษณ์ แผ่นสุวรรณ์ 149985
13  นางสาววิภาดา นาคไพรัช 150114
14  นางสาวณิชกานต์ แก้วสุวรรณ 149919
15  นายสมาน นนทวาณิช 149584
16  นางสาวณปภัช อัครกูรวิชญ 149586
17  นายองอาจ ผกามาลยเทพ 150254
18  นางสาวจิตติมา จุลสวัสดิ์ 151007
19  นายอำนวย ชูสวัสดิ์ 151087
20  นางสาวสุจิง ชีวศรัณย์วงศ์ 151166

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th