ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสยุมพู สัตยซื่อ 149924
2  นางสาวจรรยา ภูห้องเพชร 149791
3  นางสาวธัญญลักษณ์ ภู่พูนเพียน 149970
4  นางสาวฐานภัส นวกุล 149965
5  นางสาวประภัสสร ผมงาม 149799
6  นางสาวจิตราภรณ์ ภูมิกระจ่าง 149801
7  นายสงกรานต์ แซ่ฉา 149931
8  นางสาวสุดารัตน์ หัดหมัน 149790
9  นายเลิศชัย ชมดารา 150149
10  นางสาวนันยา ฮูมเมลิงค์ 150037
11  นางสาวศุภกานต์ สันป่าแก้ว 150039
12  นางสาวศิริลักษณ์ กันสงค์ 150043
13  นางสาวชไมพร เนื่องแก้ว ชไมพร เนื่องแก้ว 150044
14  นางสาวนรีพร โพยนอก 150104
15  นางสาวปัทม์วรรณ ไชยพงศ์ 149797
16  นายพิภพ โลกคำลือ 149798
17  นางสาวรัชดาภรณ์ อนิวรรตสกุล 150085
18  นางสาวสาธนี ศรีปลัดกอง 150928
19  นางสาวทิพย์วรรณ จันลา 150506
20  นางสาวรัตติกาล หน่วงกระโทก 152763

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th